รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกเยี่ยมเสริมพลังรพสต.หนองนกเขียน
สถานที่ไปราชการ รพสต.หนองนกเขียน นายูง
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 09-08-2559  ถึง  09-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพประพนธ์ เครือเจริญ และคณะ 10 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-08 14:00:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก