รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรม วิทยากรเบื้องต้น
สถานที่ไปราชการ รร สยามแกรน
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศศิธร สีหาใต้   เบอร์โทร 0843905051
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-08-2559  ถึง  11-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

2.นายวีระยุทธ พูมสวัสดิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-08 10:15:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก