รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ตัวชี้่วัด
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 137
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 03-08-2559  ถึง  03-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-02 12:00:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก