รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ เก็บข้อมูลผลการวิเคราะห์น้ำดื่มบริโภค
สถานที่ไปราชการ เขตตำบลตาดทอง ตำบลศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร -
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-07-2559  ถึง  27-07-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายจิรโชค วรเมธากรณ์

2.นายอนุวัฒน์ แก้วศิริ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-07-27 11:57:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก