รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ Service plan สาขาจิตเวช พัฒนาการ และ ยาเสพติด
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 0847975082
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-07-2559  ถึง  13-07-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

2.คุณเนตรณพิศ มณีโชติ

3.คุณมณีกานต์ สิงหรา

4.คุณนวลจันทร์ สายถวิล

5.คุณนันทภรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-07-06 11:59:46
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก