รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานระบาด
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วย รพสต.คำค้อ
สถานที่ไปราชการ รพสต.คำค้อ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ผการัตน์ คำลือฤทธิ์   เบอร์โทร 081-048993
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-07-2559  ถึง  06-07-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 12:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวปิยะนุช ไชยราช

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-07-05 10:36:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก