รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ เพิ่อเดินทางไปราชการติดต่องานพัสดุ สสจ.อด
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกููร   เบอร์โทร 088-571868
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-07-2559  ถึง  06-07-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 15:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-07-05 09:34:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก