รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมที่ สสจ.อุดร
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 0847975082
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-07-2559  ถึง  15-07-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

2.นางสุจินดา คำด้วง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-07-04 13:50:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก