รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งอาหารตัวอย่างอาหารไปตรวจที่ สสจ.อุดร
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 30-06-2559  ถึง  30-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-30 10:32:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก