รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพทางการพยาบาลในชุมชน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมชั้น ๗ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-07-2559  ถึง  05-07-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนิคมสินธุ์ มาตทวี

2.นางกชพรรณ หนูทอง

3.นางจันทลา เสริมทรง

4.นายสราวุธ ละชินลา

5.นส.สุปรีญา ดั้งดอนบม

6.นายกิตติพงษ์ ศิลปชัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-30 09:31:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก