รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลโรคติดเชื้อ ( Sepsis )
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมชั้น 7
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0931515886
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 30-06-2559  ถึง  30-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณองุ่น รินทรึก

2.คุณสุจินดา สิงห์น้อย

3.คุณจันทิมา หันรุด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-27 10:25:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก