รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Long Term Care ครั้งที่ ๒
สถานที่ไปราชการ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธ
ผู้ขอใช้รถ นาย สราวุธ ละชินลา   เบอร์โทร 0860851308
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-06-2559  ถึง  27-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศธร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-26 11:25:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก