รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง นาง สุวรรณ ร่มวาปี    เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-06-2559  ถึง  29-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พร้อมคณะ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-26 08:25:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก