รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี งบบุคลากร งบดำเนินงาน และ งบกลาง ประจำปี 2559
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0981106132
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-06-2559  ถึง  27-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-25 11:26:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก