รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมไข้เลือดออก
สถานที่ไปราชการ รพ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทิมา หันรุด   เบอร์โทร 0862381955
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-06-2559  ถึง  27-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-24 16:22:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก