รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปงานมหกรรมวิชาการที่ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นางมณีกานต สิงหรา   เบอร์โทร 0985840596
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-06-2559  ถึง  28-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิหรา

2.นางสุวรรณา ร่มวาปี

3.นางสาวยุวันดา อิ่มจำลอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-24 15:48:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก