รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ เบิกยา รพ.ศูนย์อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง อัญชลี คำเพราะ   เบอร์โทร 0942255851
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 24-06-2559  ถึง  24-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 13:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-24 09:23:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก