รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ 1) ประชุมวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย 2) อบรมผู้บริหารมืออาชีพ
สถานที่ไปราชการ 1) ห้องทุ่งศรีเมือง 1-2 โรงแรมเซ็นทาราคอนแวนชั่นเซ็นเคตอร์ อุดรธานี 2) ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุด
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-06-2559  ถึง  24-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

2.นางจันทลา เสริมทรง

3.นางภัสราภรณ์ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-21 07:33:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก