รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานผลิตน้ำดื่มในเขต อ.ศรีธาตุ
สถานที่ไปราชการ สถานผลิตน้ำดื่มในเขต อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้ววิเศษ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 16-06-2559  ถึง  16-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากรณ์

2.นายอนุวัฒน์ แก้ววิเศษ

3.น.ส. ศรัญญา น้อยนิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-16 09:40:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก