รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นันทกานท์ วงษ์ดี   เบอร์โทร 0815745263
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-06-2559  ถึง  16-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย พงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-18 10:55:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก