รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมซ้อมแผนภาวะวิกฤติฉุกเฉิน หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
สถานที่ไปราชการ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 0833619976
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-06-2559  ถึง  21-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.่กนกพร จันทเมธิ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-13 13:35:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก