รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกประเมินอำเภอ/ตำบลบูรณาการสุขภาพติดดาวเขตบริการสุขภาพที่ 8 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สถานที่ไปราชการ อ. ด่านซ้าย
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0931515886
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-06-2559  ถึง  14-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 04:00:00 - 23:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายแพทย์ประพนธ์ เครือเจริญ

2.ทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-10 10:41:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก