รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงานสิทธิบัตร
สถานที่ไปราชการ รร.นภาลัยอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-06-2559  ถึง  21-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณนันทกานต์ วงษ์ดี

2.คุณนงลักษณ์ สิมมา

3.คุณพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-09 16:01:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก