รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมผู้บริหารมืออาชีพ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร  083415334
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-06-2559  ถึง  10-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-09 09:37:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก