รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานพยาบาลและสถานที่ผลิตน้าดื่ม
สถานที่ไปราชการ ออกตรวจสถานพยาบาลและสถานที่ผลิตน้าดื่ม ในเขตพื้นที่ อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว วิลัยลักษณ ภูคำกอง   เบอร์โทร 0955494926
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 13-06-2559  ถึง  13-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 13:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากรณ์

2.นายอนุวัฒน์ แก้วศิริ

3.น.ส.วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง

4.น.ส. ศรัญญา น้อยนิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-08 09:57:42
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก