รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มบริโภค
สถานที่ไปราชการ เขตพื้นที่ตำบลนายูงและตำบลตาดทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง อัญชลี คำเพราะ   เบอร์โทร 0942255851
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 06-06-2559  ถึง  06-06-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.1.น.ส.วิลัยลักษณ์ สายืน

2.2.นายจิรโชค วรเมธากรณ์

3.3.นายอนุวัตน์ แก้วศิริ

4.4.นายวรเดช กำยาน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-06-05 15:48:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก