รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ นำเสนอผลงานการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย
สถานที่ไปราชการ โรงแรมพาราไดซ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว รัตนา คำราช   เบอร์โทร 0956693266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 27-05-2559  ถึง  27-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-24 10:26:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก