รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
สถานที่ไปราชการ โรงเรียนพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 097-319295
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 26-05-2559  ถึง  26-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-23 08:50:29
หมายเหตุ อนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและเบิกค่าเดินทางที่งานการเงิน

กลับสู่หน้าแรก