รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปี 2559
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุม ร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นางสาว น.ส.สะอาด จินดามล   เบอร์โทร 0913579792
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-05-2559  ถึง  24-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สุภาวดี วิไชย์วงศ์

2.น.ส.จันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-22 15:59:19
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก