รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประุชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 23-05-2559  ถึง  23-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 04:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-22 14:34:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก