รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 0614195944
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-05-2559  ถึง  17-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุปรีญา แสนตะรัตน์

2.นพ.วิศิษฐ์ นนธิสอน

3.นางสาวเอมอร แพงมาลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-16 10:11:57
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก