รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 2559
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สะอาด จินดามล   เบอร์โทร 0913579792
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 16-05-2559  ถึง  16-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสุภาวดี วิไชยวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-13 09:06:19
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก