รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0926301951
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-05-2559  ถึง  17-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.วิศิษฐ์ นนทิสอน

2.นางสาวสุปรีญา ดั้งดอนบม

3.นางสาวเอมอร แพงมาลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-12 18:46:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก