รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ เดินทางไปราชการ ในการจัดซื้อพัสดุ เพื่อใช้ในสำนักงาน
สถานที่ไปราชการ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0885718681
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 10-05-2559  ถึง  10-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวโสภิต จวบลอย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-04 16:39:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก