รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ วางฎีกาเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0981106132
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 03-05-2559  ถึง  03-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 11:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-02 14:45:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก