รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โรงเรียนกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา ส่วางวงค์   เบอร์โทร 0981106132
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 04-05-2559  ถึง  04-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 11:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-05-02 11:54:12
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก