รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม หมอพื้นบ้าน
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง   เบอร์โทร 0880665154
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 29-04-2559  ถึง  29-04-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายขุน สาคร (หมอพื้นบ้าน)

2.นายชวาล ศิลากัน (หมอพื้นบ้าน)

3.นางมะลิวรรณ ศรีวาปี (หมอพื้นบ้าน)

4.นางสายัณย์ อุสุพานิช (หมอพื้นบ้าน)

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-04-28 08:58:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก