รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมระบบรีเฟอ
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 131
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-05-2559  ถึง  04-05-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางซ่อนกล่น

2.นายพงศธร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-04-27 15:34:21
หมายเหตุ เปลี่ยนเวลาเป็น 7.30 น. นะคับ

กลับสู่หน้าแรก