รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ รับวิทยากรที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลกุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ สี่แยกบ้านนาแบก
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒฒน์   เบอร์โทร 081-261098
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-04-2559  ถึง  25-04-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-04-22 13:46:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก