รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดุแลผู้ป่วยรับกลับ
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นภาพร พรมโคตร   เบอร์โทร 0876109590
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-04-2559  ถึง  26-04-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สุจินดา คำด้วง

2.ปิยะนุช ไชยราช

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-04-20 15:41:46
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก