รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม NCD clinic
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 19-04-2559  ถึง  19-04-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.เดโชวัต

2.นายสราวุธ

3.นางวัชรินทร์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-04-18 14:07:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก