รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ พัฒนาพยาบาลชุมชน งานวิจัยจากงานประจำ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 05-04-2559  ถึง  05-04-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-04-04 14:05:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก