รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ พาทีมประเมินงาน ANC,WCC คุณภาพ จ่ากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ออกประเมิน รพ.สต.จำนวน 6 แห่ง ซึ่งจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ใช้รถ สสจ.ออกนิเทศ ติดตามงานผู้สูงอายุ และวัยทำงาน ส่วนทีมที่ 2 ขอใช้รถ รพ.ศรีธาตุ ออกประเมินงานฝากครรภ์ และคลินิกเด็กดีคุรภาพ
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำค้อ หนองนกเขียน ศรีสง่าเมือง โนนม่วง ห้วยผึ้ง และตาดทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-04-2559  ถึง  19-04-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

3.นางจันทลา เสริมทรง

4.พร้อมทีมประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-29 12:48:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก