รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม สอบสวนอุบัติเหตุ
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศศิธร สีหาใต้   เบอร์โทร 084-390505
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 30-03-2559  ถึง  29-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-29 10:10:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก