รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุเตียง 2 ,3
สถานที่ไปราชการ เขตรพ.สต ท่าไฮ
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 29-03-2559  ถึง  29-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางอารีย์ บุญรอด

2.นางมณีการต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-28 12:47:06
หมายเหตุ พนักงานขับรถติดภารกิจ

กลับสู่หน้าแรก