รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 086-860203
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 29-03-2559  ถึง  30-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันทลา เสริมทรง

2.นางณัฐ์ตณิชา หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-28 10:11:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก