รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม Refer back
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 0847975082
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 24-03-2559  ถึง  24-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ซ่อนกลิ่น จุนทร์ศิริ

2.กมลชนก บุญครอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-22 11:34:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก