รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอเดินทางไปอบรม รพ.อุดรธานี เรื่องการดูแลภาวะวิกฤต มารดา ทารกในห้องคลอด
สถานที่ไปราชการ ตึกอำนวยการ รพ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว กนกพร จันทเมธิ   เบอร์โทร 0870843852
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 29-03-2559  ถึง  29-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.กมลชนก บุญครอง

2.นางสมฤทัย ศิลปชัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-22 07:15:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก