รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการดูแลผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว รัตนา คำราช   เบอร์โทร 0956693266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-03-2559  ถึง  21-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางลำใย ศรีเมืองคุณ

2.นางสายใจ ผ่านชมภู

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-15 09:40:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก