รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๙ (16/3/59 -17/3/59 เวลา 7.30 น. - 17.00 น.จำนวน 2 วัน )
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๑ ชั้น ๒ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 093-414732
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-03-2559  ถึง  17-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.อรฤดี คุยบุตร

2.น.ส.ปิยะรัตน์ ชมภูพื้น

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-14 12:56:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก